Vantage Point Webcast With Kaustubh : Moonlighting And The Need To Engage The Workforce With Innovative Tools
+

Werknemersverzuim en de rol van effectief Beheer

Last Updated on 
4 min read
verzuim

Werknemersverzuim verwijst naar de afwezigheid van werknemers van hun normale werk, terwijl zij normaal wel ingeroosterd zijn om te werken.

Het is niet gemakkelijk om elke dag op het werk te verschijnen. De bedrijven erkennen dit feit, en zij hebben een verlofbeleid voor werknemers in geval van nood en gezondheidsproblemen. Maar wanneer die vrije dagen frequent zijn, wordt het een probleem en is er sprake van absenteïsme.

De afwezigheid van werknemers is een ernstig probleem. Werknemers die veel verlof nemen en te laat op het werk komen, zorgen vaak voor een hoog verzuimpercentage. Dergelijk gedrag leidt tot een verlies van productiviteit en een laag moreel bij de werknemers. Toch slagen bedrijven er niet in om deze dooddoener onderaan het traject aan te pakken.

In dit artikel bespreken we hoe effectief management en het stimuleren van een goede gezondheid op het werk het ziekteverzuim onder werknemers kan verminderen.

De invloed van transformationeel leiderschap op ziekteverzuim van werknemers

Elke organisatie heeft zijn eigen manier van doen. Het is aan het management hoe een organisatie draait en hoe haar interne en externe processen de organisatie helpen en groeien en de onmiddellijke crisis aanpakken. Een van die crises is het hoge ziekteverzuim onder werknemers.

Britse onderzoekers ontdekten dat leiders en managers die een transformationele leiderschapsstijl hanteren, tijd en moeite steken in het persoonlijk kennen van de werknemers, goed toegerust zijn om met ziekteverzuim om te gaan. Transformationele managers zijn ondersteunend, tonen een onberispelijke werkethiek en gedrag dat een voorbeeld is voor de werknemers om hen te volgen.

Wanneer u uw werknemers kent of probeert te kennen, bouwt u een goede verstandhouding en transparantie op. Deze praktijk geeft hun de ruimte om rechtstreeks met de werknemers over hun afwezigheid te praten en hen te begrijpen. En welke maatregelen moeten worden genomen om het absenteïsme terug te dringen?

Je kunt zeker geen beleid inzake absenteïsme en arbeidsethiek vragen of uitvoeren als je je niet aan de regels houdt. Transformationele managers streven ernaar de cultuur te transformeren en een werkomgeving te bouwen waar elk lid samen kan gedijen. Daarom ligt de oplossing voor ziekteverzuim vaak in Employee Engagement en Werknemersmoreel. Laten we eens kijken hoe?

Werknemersbetrokkenheid

Werknemers die niet betrokken zijn, vinden vaak manieren om hun werk te missen. Omdat ze het werk dat ze doen niet leuk vinden of zich niet gewaardeerd voelen, wordt het moeilijk om te komen opdagen. Het feit dat werktevredenheid essentieel is voor werknemers om te slagen en geëngageerd te blijven, is puur psychologisch. Het oefenen, horen en strategeren van een cultuur van transparantie met werknemers is een geweldige manier om ziekteverzuim te verminderen.

Geef uw werknemers de vrijheid om zelf te kunnen beslissen. Geef ze geen microbeheer. Motiveer hen om harder te werken en laat hen zien hoe hun inspanningen waarde toevoegen aan het bedrijf. Geef hen het gevoel erbij te horen, en u krijgt een productief en betrokken team.

Moreel Werknemers

Werknemers zoeken voldoening in hun baan en werkomgeving. Het zet hen aan tot meer absenteïsme wanneer het moreel van de werknemers laag is. Het moreel van werknemers kan nu om verschillende redenen dalen, maar een negatieve werkcultuur is de meest voorkomende oorzaak. Een werkcultuur waarin teamleden niet met elkaar overweg kunnen of elkaar niet respecteren is onproductief en ongezond.

Managers kunnen teambuilding activiteiten of teamlunches organiseren om teamleden de kans te geven samen te werken en een goede relatie op te bouwen.

Stimuleer een goede fysieke en mentale gezondheid van de werknemers

Depressie is de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim in de Verenigde Staten, volgens het National Institute of Mental Health. Werkdruk, een competitieve werkcultuur en strakke werkschema's kunnen werknemers onder grote druk zetten en depressief maken.

Dergelijke factoren hebben een psychologische invloed op de werknemers en maken hen lichamelijk vermoeid, wat uiteindelijk hun productiviteit aantast.

Ook de sedentaire levensstijl van bedrijven en het gebrek aan lichaamsbeweging verzwakken hun gezondheid, wat leidt tot meer ziektedagen en een hoog absenteïsme.

Doeltreffende maatregelen om dit probleem aan te pakken, liggen in de tenuitvoerlegging van de juiste strategieën. Bovenstaande problemen kunnen worden aangepakt door flexibele werkroosters aan te bieden en een welzijnsprogramma te implementeren.

Flexibele werkroosters

Flexibele werkroosters verminderen het absenteïsme, omdat werknemers hun werk dienovereenkomstig kunnen voorbereiden. Werknemers hebben een verschillende interne klok en ook verantwoordelijkheden buiten het werk. Voor sommigen begint de dag laat en voor anderen juist vroeg. Sommigen gaan graag vroeg weg, en anderen willen meer evenwicht tussen werk en leven.

Gezien de uiteenlopende behoeften kan flexwerken dus een positieve invloed hebben op de werkplek en het ziekteverzuim.

Voor iedereen blijft het aantal uren gelijk. Management dat de nadruk legt op het afkrijgen van het werk na een specifieke werkplanning heeft minder absenteïsme en meer toewijding.

Een welzijnsprogramma implementeren

Het aanbieden van een wellness-programma aan de werknemers is een geweldige manier om de gezondheid van de werknemers te verbeteren, kameraadschap op de werkplek te bevorderen, spanningen op de werkplek en ziekteverzuim te verminderen.

Een welzijnsprogramma is een georganiseerd en gecoördineerd programma dat gericht is op het verbeteren van de lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid van een persoon.

Welzijnsprogramma's voor werknemers, zoals gewichtsverlieswedstrijden, lichaamsbeweging, voorlichting over stressbeheer of veerkracht, en programma's om te stoppen met roken, kunnen werknemers helpen zich aan te passen aan een gezonde levensstijl en fit te blijven.

Als werknemers gelukkig en gezond zijn, melden ze zich niet ziek, daalt het ziekteverzuim en zijn ze betrokken en productief. Dit is de reden waarom werkgevers welzijnsprogramma's voor werknemers sponsoren om een gezonde werkcultuur op te bouwen die bloeit.

Het afronden

Absenteïsme is een kostbare aangelegenheid en een spelbreker. Daarom moet het management, wanneer het een nieuw verzuimbeleid wil invoeren, de werkcultuur en de werknemers goed begrijpen. Vaak verhoogt inefficiëntie van het management het absenteïsme.

Wij hopen dat dit artikel u helpt om daar een beter inzicht in te krijgen en u helpt om bewuster te worden en de juiste beslissingen te nemen.